Ochrana osobných údajov

V spoločnosti MEGAKUPA s. r. o. si vážime vaše súkromie, a preto vaše osobné údaje vždy starostlivo strážime v súlade s nariadením EÚ a Európskeho parlamentu v skratke - GDPR.

Všetky poskytnuté informácie sú chránené a zabezpečené proti krádeži a zneužitiu treťou stranou.

Tieto zásady ochrany osobných údajov môžu byť kedykoľvek pozmenené alebo aktualizované. Pri ich zmene budeme požadovať o jasný súhlas so spracovaním osobných údajov, ak tak dotknutá osoba /zákazník/ neurobila v predchádzajúcom období.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV ZNAMENÁ NASLEDOVNÉ:

- Vaše osobné údaje nikdy žiadnym spôsobom nezneužijeme.

- Váš kontakt a osobné údaje nebudú nikdy poskytnuté tretej strane bez vášho predošlého výslovného súhlasu

- Nebudeme vám posielať e-maily, na príjem ktorých ste sa nezaregistrovali.

- Kedykoľvek sa môžete odhlásiť zo zoznamu príjemcov našich e-mailov.

- Kedykoľvek môžete požiadať o výmaz vašich osobných údajov z našej databázy

Všetky naše on-line aktivity sú v súlade s európskymi právnymi predpismi (Nariadenie Európskeho parlamentu číslo 2016/679 z 27.4.2016 .- GDPR, Smernicou Európskeho parlamentu č. 2016/680 z 27.4.2016 , a právne predpisy Slovenskej republiky Zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, Zákon o elektronickom obchode na trhu, atď.). Zásady ochrany osobných údajov pokrývajú manipuláciu s tými údajmi, ktoré o vás získame pri návšteve a používaní našich internetových stránok.

ZBER A SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje sú údaje, ktoré vás identifikujú ako jednotlivca: vaše meno, priezvisko, elektronická alebo poštová adresa, telefónne číslo atď. Nezhromažďujeme vaše osobné údaje, ak to sami neumožníte, respektíve nesúhlasíte s tým, a to pri objednávaní produktov, pri registrácii, alebo prihlásením na odber noviniek.

POUŽÍVANIE A ŠÍRENIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spoločnosť MEGAKUPA, s. r. o. používa vaše osobné údaje len za účelom vyplnenia objednávok a z technických dôvodov správy webových stránok, aby vám zabezpečila prístup k určitým informáciám, alebo na všeobecnú komunikáciu s vami.

SLOBODA VOĽBY

Záleží od vás, aké informácie o sebe nám poskytnete. Ak sa rozhodnete neposkytnúť svoje údaje, nebudete mať prístup k určitým stránkam alebo funkciám nášho webu.

Ak sa chcete odhlásiť z odoberania noviniek alebo požiadať o výmaz svojich osobných údajov z našej databázy, kontaktujte nás na adrese gdpr@automechanika.sk. Ak sa vaše osobné údaje (poštové smerovacie číslo, e-mailová adresa, fyzická adresa, telefónne číslo) zmenia, neváhajte nás kontaktovať na adrese gdpr@automechanika.sk

AUTOMATICKÉ NAHRÁVANIE INFORMÁCIÍ (NEOSOBNÝCH ÚDAJOV)

Pri vstupe na webové stránky sa automaticky zaznamenávajú (nie ako súčasť prihlásení) všeobecné, neosobné informácie (použitie internetového vyhľadávača, počet návštev, priemerná doba návštevy webových stránok, navštívené stránky). Tieto informácie slúžia na meranie príťažlivosti našich stránok a na zlepšenie obsahu a použiteľnosti. Vaše informácie nepodliehajú ďalšiemu spracovaniu a nebudú poskytnuté tretej strane.

COOKIES

Súbory cookies sú neobsadené dokumenty, ktoré sú dočasne uložené na vašom pevnom disku a umožňujú našim internetovým stránkam identifikovať váš počítač pri následnej návšteve. Súbory cookies používame iba na zhromažďovanie informácií týkajúcich sa používania internetových stránok.

BEZPEČNOSŤ

Spoločnosť MEGAKUPA, s. r. o. sa starostlivo stará o bezpečnosť vašich osobných údajov. Vaše dáta sú po celú dobu chránené pred stratou, zničením, falšovaním, manipuláciou a neoprávneným prístupom alebo neoprávneným zverejnením.

MALOLETÉ OSOBY

Maloleté osoby bez súhlasu svojich rodičov alebo zákonného zástupcu na našich internetových stránkach nebudú poskytovať žiadne osobné údaje. Osobné údaje osôb, ktoré nedovŕšili 16 rokov naša spoločnosť, bez súhlasu rodičov alebo zákonného zástupcu nespracúva. Bez súhlasu preto nie je možné ani vybaviť objednávku alebo sa prihlásiť na odber noviniek. Pre overenie veku maloletých naša spoločnosť môže v rámci svojich povinností využiť spätnú väzbu – kontaktný formulár alebo telefonické overenie veku dotknutej osoby.

PRÁVO NA INFORMÁCIE

Ak máte akékoľvek otázky ohľadom našich zásad ochrany osobných údajov alebo ohľadom zaobchádzania s vašimi osobnými údajmi, môžete nás kedykoľvek kontaktovať na adrese gdpr@automechanika.sk

Na základe vašej žiadosti vás budeme informovať do 30 dní v súlade s platnými právnymi predpismi – o tom, aké osobné údaje, ak vôbec nejaké, boli zhromaždené počas vašej návštevy našich webových stránok.

ZVEREJNENIE ZMIEN ZÁSAD OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Všetky zmeny našich zásad ochrany osobných údajov budú zverejnené na týchto internetových stránkach. Používaním internetových stránok užívateľ potvrdí, že tieto zásady ochrany osobných údajov prijíma a súhlasí s celým ich obsahom.

INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE PREVÁDZKOVATEĽA A ZODPOVEDNEJ OSOBY

Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť MEGAKUPA s. r. o. s miestom podnikania Čimhová 12, 027 12, IČO: 50410351, DIČ: 2120313833, IČ DPH SK2120313833, spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná v obchodnom registri okresného súdu ŽILINA, Oddiel: sro, Vložka číslo: 66011/L  (ďalej len „spoločnosť MEGAKUPA, s. r. o.“), ktorá spracúva osobné údaje za podmienok uvedených nižšie. Spoločnosť MEGAKUPA s. r. o. vymenovala za svojho zodpovedného zástupcu Ing. Štefan Olesa, e-mailová adresa gdpr@automechanika.sk, telefónne číslo +421 914 321 289.

Spracúvanie osobných údajov na jednotlivé účely:

Nákup tovaru prostredníctvom e-shopu, dodanie tovaru, vybavovanie reklamácií a riešenie poistných udalostí

Spoločnosť MEGAKUPA s. r. o. spracúva na účely nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu a dodania tovaru nasledovné osobné údaje zákazníka: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa, údaje o zakúpenom tovare a údaje súvisiace s platbou za tovar (číslo účtu, uhradená suma, dátum pripísania úhrady na účet spoločnosti MEGAKUPA s. r. o.), na účely vybavovania reklamácií okrem údajov uvedených v bode aj údaje o reklamovanom tovare a údaje uvedené zákazníkom pri uplatnení reklamácii.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je v prípade nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu, dodania tovaru zákazníkovi  článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“) a v prípade vybavovania reklamácií článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR.

Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou MEGAKUPA s. r. o. je v prípade nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu, dodania tovaru zákazníkovi nevyhnutné na plnenie zmluvy o kúpe tovaru, a v prípade vybavovania reklamácií na účely plnenia zákonnej povinnosti spoločnosti MEGAKUPA s. r. o..

PRÍJEMCAMI OSOBNÝCH ÚDAJOV SÚ NASLEDOVNÉ OSOBY:

- spoločnosť Heureka Shopping s.r.o, so sídlom Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8 - Karlín, Česká republika, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe pod spisovou značkou C 218977 - prevádzkovateľovi internetovej stránky www.heureka.sk, výlučne za účelom skvalitňovania služieb spoločnosti MEGAKUPA s. r. o. na základe hodnotení jej zákazníkov

- dodávatelia a správcovia informačného systému, ktorí zabezpečujú dodávku a správu webových stránok, vrátane marketingovej podpory

- kuriérska alebo prepravná spoločnosť, ktorá zabezpečuje dodávku tovaru zákazníkovi, ako ďalší prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ,

- servisní partneri, dodávatelia, externé právne zastúpenie, iné orgány v spotrebiteľskom konaní, prepravné spoločnosti v súvislosti s vybavovaním reklamácií ako prevádzkovatelia alebo sprostredkovatelia

- orgány finančnej správy, daňoví poradcovia a audítori ako prevádzkovatelia alebo sprostredkovatelia, ak je to nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti spoločnosti MEGAKUPA s. r. o..

Osobné údaje sú spracúvané počas obdobia plnenia zmluvy o kúpe tovaru a počas plynutia záručnej lehoty na dodaný tovar.

OBJEDNÁVKA TOVARU V MENE ZÁKAZNÍKA CEZ E-SHOP PROSTREDNÍCTVOM ZÁKAZNÍCKEJ LINKY ALEBO ZÁKAZNÍCKEHO CHATU NA CENTRÁLE SPOLOČNOSTI

Spoločnosť MEGAKUPA s. r. o. spracúva na účely objednávky tovaru v mene zákazníka cez e-shop prostredníctvom zákazníckej linky alebo zákazníckeho chatu na centrále spoločnosti jeho nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová, adresa a údaje o objednanom tovare.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou MEGAKUPA s. r. o. je nevyhnutné na plnenie zmluvy o kúpe tovaru.

Príjemcami osobných údajov sú nasledovní sprostredkovatelia:

KURIÉRSKE A PREPRAVNÉ SPOLOČNOSTI, KTORÉ ZABEZPEČUJÚ DODÁVKU TOVARU.

Osobné údaje sú spracúvané počas obdobia kým dôjde k prevzatiu tovaru zo strany zákazníka alebo predčasnému ukončeniu zmluvy o kúpe tovaru.

REGISTRÁCIA A PREVÁDZKA E-SHOPU

Spoločnosť MEGAKUPA s. r. o. spracúva na účely registrácie a prevádzky e-shopu nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa a história objednávok.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou MEGAKUPA s. r. o. je nevyhnutné na zabezpečenie registrácie v e-shope a prevádzky e-shopu.

Osobné údaje sú spracúvané počas trvania registrácie v e-shope.

POSKYTOVANIE TELEFONICKEJ A E-MAILOVEJ PODPORY ZÁKAZNÍKOM

Spoločnosť MEGAKUPA s. r. o. spracúva na účely poskytovania telefonickej a e-mailovej podpory nasledovné osobné údaje zákazníkov: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa, história objednávok.

Osobné údaje sú spracúvané počas trvania záručnej lehoty zakúpeného tovaru.

RIEŠENIE SŤAŽNOSTÍ ZÁKAZNÍKOV

Spoločnosť MEGAKUPA s. r. o. spracúva na účely riešenia sťažností zákazníkov nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, údaje uvedené v sťažnosti a v závislosti od toho akým spôsobom zákazník sťažnosť podal aj jeho adresu, telefónne číslo alebo e-mailovú adresu.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou MEGAKUPA s. r. o. je nevyhnutné na vyriešenie sťažnosti zákazníka.

Osobné údaje sú spracúvané počas obdobia kým dôjde k vyriešeniu sťažnosti zákazníka.

SÚŤAŽE NA FACEBOOKU

Spoločnosť MEGAKUPA s. r. o. spracúva na účely realizácie súťaží prostredníctvom Facebooku nasledovné osobné údaje: údaje uvedené v profile súťažiaceho a v prípade víťaza aj jeho meno, priezvisko, telefónne číslo, adresu a fotografiu s výhrou.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou MEGAKUPA s. r. o. je nevyhnutné na účely realizácie súťaže v súlade s jej podmienkami.

Príjemcom osobných údajov víťaza v rozsahu fotografie a prípadne aj označenia menom a priezviskom je spoločnosť Facebook Ireland Ltd., so sídlom 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írska republika ako prevádzkovateľ, pričom táto spoločnosť bude osobné údaje spracúvať v súlade so svojou Politikou ochrany osobných údajov (https://www.facebook.com/policy.php).

POSKYTOVANIE PODPORY CEZ FACEBOOK

V prípade, ak sa dotknutá osoba rozhodne požiadať o poskytnutie podpory cez Facebook, spoločnosť MEGAKUPA s. r. o. bude spracúvať osobné údaje uvedené vo facebookovom profile dotknutej osobe a údaje, ktoré jej dotknutá osoba sama počas komunikácie poskytne.

Účelom spracúvania týchto osobných údajov je poskytnutie podpory na žiadosť zákazníka a právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Poskytnutie osobných údajov a ich spracúvanie spoločnosťou MEGAKUPA s. r. o. je nevyhnutné na poskytnutie podpory na žiadosť zákazníka.

Príjemcom osobných údajov je spoločnosť Facebook Ireland Ltd., so sídlom 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írska republika ako prevádzkovateľ, pričom táto spoločnosť bude osobné údaje spracúvať v súlade so svojou Politikou ochrany osobných údajov (https://www.facebook.com/policy.php).

Osobné údaje sú spracúvané počas doby nevyhnutnej na poskytnutie podpory požadovanej zákazníkov.

UPLATŇOVANIE NÁROKOV SPOLOČNOSTI MEGAKUPA S. R. O.

Spoločnosť MEGAKUPA s. r. o. spracúva na účely uplatňovania nárokov spoločnosti MEGAKUPA s. r. o. nasledovné údaje: údaje uvedené v zmluvách so zákazníkmi a dodávateľmi, údaje uvedené v reklamáciách, údaje potrebné na podanie žaloby spoločnosťou MEGAKUPA s. r. o. , údaje uvedené v žalobe proti spoločnosti MEGAKUPA s. r. o. , údaje vedené v účtovníctve a iné údaje potrebné v súvislosti s prípadným uplatňovaním nárokov alebo hájením záujmov spoločnosti MEGAKUPA s. r. o. .

Účelom spracúvania týchto osobných údajov je oprávnený záujem prevádzkovateľa a právnym základom spracúvania je článok 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou MEGAKUPA s. r. o. je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov spoločnosti MEGAKUPA s. r. o. . Oprávneným záujmom spoločnosti MEGAKUPA s. r. o. je pritom ochrana jej majetku ako aj ochrana proti nedôvodnému uplatňovaniu nárokov voči spoločnosti MEGAKUPA s. r. o. .

PRÍJEMCOM OSOBNÝCH ÚDAJOV SÚ NASLEDOVNÉ OSOBY:

- súdy, orgány verejnej správy, právni zástupcovia, daňoví poradcovia a iní odborní poradcovia ako prevádzkovatelia.

Osobné údaje sú spracúvané počas doby vedenia súdneho sporu a počas premlčacej lehoty počas ktorej môžu byť voči spoločnosti MEGAKUPA s. r. o. uplatňované nároky alebo počas ktorej si spoločnosť môže uplatniť svoje vlastné nároky.

PLNENIE ZÁKONNÝCH POVINNOSTÍ SPOLOČNOSTI MEGAKUPA S. R. O.

Spoločnosť MEGAKUPA s. r. o. spracúva osobné údaje uvedené v písm. a) až h) na účely plnenia zákonných povinností spoločnosti MEGAKUPA s. r. o. .

Právnym základom spracúvania je článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR (napr. zákon o účtovníctve, zákon o dani z pridanej hodnoty, zákon o dani z príjmov, zákon o ochrane spotrebiteľa, zákon o archívoch a registratúrach).

Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou MEGAKUPA s. r. o. je nevyhnutné na účely plnenia zákonných povinností spoločnosťou MEGAKUPA s. r. o. .

Príjemcom osobných údajov sú nasledovné osoby:

- daňoví poradcovia, audítori, súdy a orgány verejnej správy ako prevádzkovatelia. Osobné údaje sú spracúvané počas doby vyžadovanej príslušným právnym predpisom.

PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY

Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ak sa domnieva, že je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených Nariadením GDPR alebo príslušnými právnymi predpismi.

Dotknutá osoba má voči prevádzkovateľovi právo požadovať prístup k osobným údajom, na opravu osobných údajov, na vymazanie osobných údajov, na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov a právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov. Tieto práva si dotknutá osoba môže uplatniť kontaktovaním spoločnosti MEGAKUPA s. r. o.:

- písomne zaslaním listu na adresu sídla spoločnosti s uvedením mena a priezviska zodpovednej osoby pod názvom spoločnosti,

- elektronicky zaslaním e-mailu na vyššie uvedenú e-mailovú adresu alebo

- telefonicky na vyššie uvedenom čísle.

- Príslušné právne predpisy

Príslušným právnym predpisom je najmä Nariadenie GDPR, aplikovateľný zákon o ochrane osobných údajov v účinnom znení a ostatné aplikovateľné všeobecne záväzné právne predpisy.

ZASIELANIE OBCHODNÝCH A MARKETINGOVÝCH SPRÁV

Spoločnosť MEGAKUPA s. r. o. spracúva na účely marketingovej komunikácie (zasielanie obchodných a marketingových ponúk) nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, emailová adresa, .

Právnym základom spracúvania osobných údajov je informovaný súhlas dotknutých osôb a článok 6 ods. 1 písm.

NARIADENIA GDPR – OPRÁVNENÝ ZÁUJEM SPOLOČNOSTI MEGAKUPA S. R. O., KTORÝM JE DOSIAHNUTIE PRIMÁRNEHO ÚČELU PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI - RENTABILITY PREDÁVANÝCH PRODUKTOV A SLUŽIEB.

Osobné údaje sú spracúvané do doby odvolania súhlasu dotknutou osobou alebo maximálne po dobu 10 rokov. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže dotknutá osoba odvolať kedykoľvek, kliknutím na odkaz “Zrušenie odberu noviniek” v pätičke ľubovoľnej obchodnej alebo marketingovej ponuky, ktorú od spoločnosti MEGAKUPA s. r. o. obdržala alebo kontaktovaním zákazníckej podpory na adrese gdpr@automechanika.sk

Nie je povinnosťou dotknutých osôb poskytnúť nám svoje osobné údaje pre zasielanie obchodných a marketingových správ. Poskytnutie osobných údajov pre tento účel nie je zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou a ani požiadavkou, ktorá je nutná pre uzavretie zmluvy. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek vzniesť námietku proti spracovávaniu svojich osobných údajov pre účely priameho marketingu, vrátane profilovania, pokiaľ sa profilovanie týka tohto priameho marketingu. Pokiaľ vznesie námietku proti spracovaniu svojich osobných údajov pre účely priameho marketingu, nebudú viac jej osobné údaje pre tieto účely ďalej spracovávané.